Scroll to top

Allmänna villkor

A. Tillämpningsområde

Nyslott Mangement AB, 556745-0134, med bifirma Peragenda (”PERAGENDA”), bedriver konsultverksamhet i huvudsak inom försäljning, marknadsföring, ledarskapsutveckling och coachning av företagsledning m.m.

Dessa allmänna villkor tillämpas när PERAGENDA utför konsulttjänst åt uppdragsgivare/kunder. Sådan uppdragsgivare/kund benämns i det följande som ”Uppdragsgivaren” och den konsulttjänst som PERAGENDA har åtagit sig att utföra benämns som ”Konsulttjänsten”.

B. Konsultuppdrag och arbetssätt

Konsulttjänstens innehåll och omfattning regleras genom skriftligt avtal mellan PERAGENDA och Uppdragsgivaren eller i av PERAGENDA bekräftat mail till Uppdragsgivaren.

PERAGENDA ska utföra Konsulttjänsten med den skicklighet och omsorg som Uppdragsgivaren har anledning att förvänta sig och PERAGENDA ska därvid sträva efter att, inom ramen Konsulttjänsten, utföra densamma så att Konsulttjänsten skapar mervärde för Uppdragsgivaren.

PERAGENDA har rätt att anlita underkonsult utan Uppdragsgivarens föregående godkännande.

Uppdragsgivaren ska aktivt verka för att Konsulttjänsten kan genomföras av PERAGENDA på avsett sätt och på utsatt tid.

C. Ändringar i konsultuppdraget

Uppdragsgivaren har rätt att under hand ändra Konsulttjänsten, dock att PERAGENDAs medgivande först ska inhämtas vid väsentlig förändring. Sådan medgivande får inte vägras utan sakliga skäl.

Vid ändring av Konsulttjänsten ska ersättningen till PERAGENDA ökas eller minskas i förhållande till förändringens storlek. Om PERAGENDA och Uppdragsgivaren inte kan komma överens om ersättningens storlek har PERAGENDA rätt att omedelbart avsluta Konsulttjänstens utförande varvid PERAGENDA har rätt till ersättning för den del av Konsulttjänsten som har utförts.

D. Sekretess och information

PERAGENDA och dess personal är underkastad tystnadsplikt gentemot Uppdragsgivaren. PERAGENDA och dess personal är därmed förpliktad att inte för utomstående röja omständighet som inte är offentlig, såvida det inte görs som ett led i Konsulttjänstens utförande eller efter Uppdragsgivarens samtycke.

E. Ersättning och fakturering

Uppdragsgivaren ska till PERAGENDA betala den ersättning som PERAGENDA och Uppdragsgivaren har överenskommit.

Om PERAGENDA och Uppdragsgivaren inte har överenskommit om annat ska PERAGENDAs ersättning för Konsulttjänsten betalas enligt följande:

Vid längre uppdrag som sträcker sig över  mer än en månad faktureras 30% vid ingånget avtal. Resterande del faktureras månadsvis efter levererad tid. För kortare, mindre uppdrag, faktureras hela summan vid ingånget avtal.

Endast hel och halvdagar eller fast pris per produkt faktureras enligt PERAGENDAS prislista för överenskomna uppdrag.

Om PERAGENDA och Uppdragstagaren inte har avtalat om annat än betalningsvillkoren för PERAGENDAs fakturor 20 dagar. PERAGENDA debiterar dröjsmålsränta enligt räntelagen vid för sen betalning.

F. Avbeställning

Uppdragsgivaren har rätt att avbeställa ännu inte utförda delar av Konsulttjänsten. Uppdragsgivaren har dock inte rätt att återfå det belopp som har erlagts till PERAGENDA och PERAGENDA har därutöver rätt till ersättning för den del av Konsulttjänsten som har utförts vid tidpunkten för avbeställning.

Om kund flyttar/avbokar aktivitet med mindre än 5 arbetsdagar kvar till aktivitetens utförande, har PERAGENDA rätt att fakturera 75% av flyttad/avbokad aktivitet.

Vid flyttad aktivitet sätts ett nytt datum och då är 75% av fakturan redan betald och endast återstående 25% faktureras efter avslutad aktivitet.

G. Äganderätt och nyttjanderätt

Uppdragsgivaren erhåller genom avtalet avseende Konsulttjänsten, med de begränsningar som följer nedan, äganderätten till material och det resultat som framkommer vid Konsulttjänstens utförande (”Resultaten”). All upphovsrätt eller annan immateriell rätt hänförlig till Resultaten utgör Uppdragsgivarens egendom. Denna överlåtelse innefattar, men är inte begränsad till, rätten att bearbeta och göra ändringar i Resultaten som att överlåta rättigheterna till dessa vidare till annan.

Uppdragsgivarens rättigheter till Resultaten uppstår i samband med att Resultatet tas fram och PERAGENDA har inte rätt att, utan medgivande från Uppdragsgivaren, utnyttja Resultaten i sin fortsatta verksamhet.

I Resultaten ingår dock inte det material som PERAGENDA tagit fram inför Konsulttjänstens utförande och material av generell natur som PERAGENDA tagit fram. Med material av generell natur avses bl. a, men är inte begränsat till, material som inte är direkt kopplad till Uppdragsgivarens verksamhet.

Äganderätten till sådant material som avses i stycket ovan tillkommer därmed alltjämt PERAGENDA. Under Konsulttjänstens utförande och efter att Konsulttjänsten har utförts har Uppdragsgivaren endast rätt att använda sådant material internt. Uppdragsgivaren har inte rätt att, om inte annat överenskommits, sprida sådant material till någon tredje part eller publicera det på internet.

H. Parts insolvens

PERAGENDA och Uppdragsgivaren har rätt att häva avtalet avseende Konsulttjänsten om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan antas ha kommit på obestånd.

Oavsett om avtalet avseende Konsulttjänsten hävs eller inte, ska part i nämnda avtal gottgöras skada, som uppkommit till följd av den andra partens obestånd.

I. Ansvarsbegränsning

PERAGENDA ansvarar enbart för direkt skada eller förlust som PERAGENDA orsakat Uppdragsgivaren uppsåtligt eller genom grov vårdslöshet.

Ansvar för PERAGENDA är därmed uteslutet för t.ex., men inte begränsat till, utför Konsulttjänst som inte svarar mot Uppdragsgivarens påstådda förväntningar av Konsulttjänsten effekt på Uppdragsgivarens lönsamhet. För tydlighets skulle: Det åligger alltid Uppdragsgivaren att ytterst svara för affärsmässiga bedömningar.

PERAGENDA ansvarar gentemot Uppdragsgivaren under avtalet avseende Konsulttjänsten är begränsat till den totala ersättningen för Konsulttjänstens utförande. PERAGENDA ansvarar aldrig för indirekt skada, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst eller annan liknande förlust eller skada hos Uppdragsgivaren.

J. Befrielsegrunder

PERAGENDA och Uppdragsgivaren är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt avtal avseende Konsulttjänsten, om underlåtenheten har sin grund i omständighet (”Befriande omständighet”), som part inte råder över och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. För att få befrielse från påföljd enligt denna bestämmelse ska part utan dröjsmål meddela den andra parten härom.

Såsom Befriande Omständighet ska anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

K. Krav på skriftlighet

Alla överenskommelser gällande Konsulttjänsten ska ske i skrift eller per mail av behöriga företrädare för PERAGENDA och Uppdragsgivaren för att vara bindande.

L. Tvistelösning

Tvist i anledning av Konsulttjänsten och dess allmänna villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut vars Regler för Förenklar Skiljeförfarande ska gälla. Skiljeförfarande ska äga rum i Uppsala.